امـــام صـــادق (ع) ♥ می فرمایند:
یــاد مـــرگ، 
شـــهوات را از بیــن می بـــرد 
و ریشـــه های غفــلت را یکســره بــر می کنــد 
و دل را بــا وعــــده های الــــهی محکـــم می کنــــد.